+38(044) 287 24 38
info@dor.org.ua

phone
logo Асоціація "Дорожні організації України"
  • silder
  • silder
Загальні збори Учасників Асоціації є вищим органом управління Асоціацією та мають право вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Асоціації.

До компетенції зборів відносяться такі питання:

- внесення змін і доповнень до цього Статуту;

- визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

- вирішення питань про прийняття в Асоціацію нових Учасників та виключення Учасників зі складу Асоціації;

- обрання та відкликання членів Ради Асоціації, Голови Ради Асоціації, його заступників, Виконавчого директора Асоціації, членів Ревізійної комісії Асоціації;

- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення про обрання  Почесного президента Асоціації.

З ініціативи Учасників Асоціації, яким належить не менше 30% загальної кількості голосів Загальних зборів Учасників, на розгляд Зборів можуть бути внесені й інші питання діяльності Асоціації.

Збори можуть передавати окремі питання, що віднесені Статутом до їх компетенції, для вирішення Раді Асоціації.

Чергові Збори Асоціації збираються Радою Асоціації не рідше одного разу на рік. Інтервал між ними не повинен перевищувати 18 місяців.

Позачергові Збори скликаються Радою Асоціації, зокрема на вимогу Виконавчого директора Асоціації, Ревізійної комісії або за заявою Учасників Асоціації, яким належить не менше 60% загальної кількості голосів Загальних зборів Учасників Асоціації, для вирішення спільних питань, що виникають в процесі діяльності Асоціації.

На виконання рішення Ради Асоціації про скликання Зборів, виконавчий орган Асоціації повідомляє Учасників Асоціації, не пізніше як за 45 діб до їх проведення, рекомендованим листом про дату, час і місце проведення та питання, які мають бути розглянуті на зборах.

Учасник Асоціації може бути представлений на Зборах його керівником або представником, якому довірено приймати участь і голосувати на зборах від імені Учасника, за умови, що призначення представника має письмове підтвердження (довіреність).

Кожен Учасник Асоціації має на Зборах 1 (один) голос.

Учасники Асоціації (їх представники), які беруть участь у Зборах, повинні бути належним чином зареєстровані перед початком Зборів.

Реєстрація Учасників Асоціації, що прибули для участі в Зборах, з перевіркою повноважень, здійснює мандатна комісія, призначена Виконавчим директором Асоціації.

Збори відкриває Голова Ради Асоціації. Веде Збори - Голова Зборів, який обирається Зборами. Зборами також обираються Секретар Зборів, який забезпечує ведення протоколу Зборів. Протокол Зборів підписують Голова Зборів та Секретар Зборів.

Збори вправі вирішувати внесені на їх розгляд питання, якщо в них беруть участь більше як 60% загальної чисельності Учасників Асоціації.

Рішення правомірних Зборів ухвалюються простою більшістю голосів, яка визначається виходячи з кількості голосів, що належать Учасникам, що беруть участь в Зборах. Якщо кворум Зборів відсутній, більшість фізично присутніх Учасників Асоціації може приймати рішення про перенесення Зборів.

Рішення Зборів про зміну і доповнення Статуту, про реорганізацію або припинення діяльності Асоціації, ухвалюються, якщо за них проголосувало більше 50% від загальної кількості Учасників Асоціації.

У випадку необхідності термінового вирішення питання життєдіяльності Асоціації або неможливості забезпечити кворум Зборів, за ініціативою Ради Асоціації або Виконавчого директора Асоціації Збори можуть бути проведені методом опитування Учасників Асоціації з обов'язковим оформленням протоколу Зборів.

Карта автомобільних доріг України державного значення

ПІДПРИЄМСТВА УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ

automagistralugshbu

jurimex uman
Офіційний юридичний партнер
 
Детальніше...