+38(044) 287 24 38
info@dor.org.ua

phone
logo Асоціація "Дорожні організації України"
  • silder
  • silder
Поточне управління Асоціацією та виконання всіх рішень Зборів та Ради Асоціації здійснюється виконавчим органом – Виконавчим  директором Асоціації.

Виконавчий директор є виконавчим і розпорядчим органом Асоціації, який здійснює загальне керівництво і координацію всіх виробничих, господарських, управлінських та інших функцій і видів діяльності Асоціації.

До компетенції Виконавчого директора належать всі питання діяльності Асоціації, крім тих, що згідно з цим Статутом віднесено виключно до компетенції Зборів та Ради Асоціації.

Виконавчий директор Асоціації обирається на свою посаду і посаду члена Ради Асоціації Зборами терміном на 5 років. Виконавчий директор за посадою входить до складу Ради Асоціації і є єдиним членом Ради Асоціації, що виконує свої функції, як штатна посадова особа.

Виконавчий директор Асоціації має право самостійно вирішувати питання, що відносяться до його компетенції, без довіреності представляти інтереси Асоціації в органах законодавчої, державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з вітчизняними та зарубіжними суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами.

Виконавчий директор призначає своїх заступників, начальників відділів, спеціалістів та визначає коло їх обов'язків.

Виконавчий директор Асоціації:

- вносить пропозиції Раді Асоціації про вступ та виключення Учасників зі складу Асоціації;

- організовує і забезпечує взаємовідносини Асоціації з її Учасниками;

- вирішує питання діяльності Асоціації в межах та порядку, що визначені Статутом Асоціації;

- розпоряджається майном Асоціації, включаючи її грошові кошти в межах суми річного бюджету;

- розробляє проекти річного бюджету Асоціації, кошторису на утримання апарату Асоціації та її організаційної структури;

- організовує розробку річних планів, звітів та інших документів, надання їх на затвердження Ради Асоціації;

- організовує розробку і затверджує положення філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Асоціації, призначає їх керівників, здійснює керівництво і контроль за їх діяльністю;

- видає накази, розпорядження і інші акти та розпорядчі і нормативні документи;

- визначає порядок підпису документів, які виходять з Асоціації, та видає доручення;

- відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки, розпоряджається грошовими коштами на таких рахунках, здійснює всі види розрахунків, кредитних і касових операцій;

- затверджує штатні розписи працівників Асоціації, в тому числі штатні розписи її філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

- приймає на роботу і звільняє працівників Асоціації та керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Асоціації, заохочує працівників та накладає дисциплінарні стягнення;

- втілює в життя рішення Зборів та Ради Асоціації і звітує перед Радою Асоціації про щорічну діяльність;

- затверджує всі правила, положення та стандарти Асоціації.

Карта автомобільних доріг України державного значення

ПІДПРИЄМСТВА УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ

automagistralugshbu

jurimex uman
Офіційний юридичний партнер
 
Детальніше...