+38(044) 287 24 38
info@dor.org.ua

phone
logo Асоціація "Дорожні організації України"
  • silder
  • silder
Є вищим органом в період між Загальними зборами. Рада Асоціації:

- організовує розробку основних напрямків діяльності Асоціації, перспективних планів;

- організовує підготовку звітів та проектів програм Асоціації;

- здійснює підготовку та організацію проведення Зборів Асоціації, в попередньому порядку спільно з Виконавчим директором Асоціації розглядає всі питання, які підлягають вирішенню Зборами;

- в разі необхідності, створює і організовує роботу тимчасових комісій та робочих груп Асоціації по напрямках діяльності Асоціації;

- затверджує бюджет, кошториси на утримання виконавчого органу Асоціації, джерела фінансування Асоціації;

- затвердження річних результатів діяльності Асоціації, звітів та висновків Ревізійної комісії;

- встановлення розміру вступних та членських внесків, порядок їх сплати;

- здійснює оперативний контроль за поточною діяльністю Асоціації;

- приймає рішення про відкриття філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Асоціації без створення юридичної особи, які необхідні для забезпечення статутних завдань Асоціації;

- визначає розміри, терміни сплати та призначення цільових внесків Учасників Асоціації, контролює їх сплату;

- виступає в разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Асоціації;

- заслуховує звіти Виконавчого директора про діяльність Асоціації;

- затверджує перелік інноваційних і наукових програм Асоціації та обсяги їх фінансування;

- вирішує будь-які інші питання діяльності Асоціації у відповідності з рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації.

Рада Асоціації обирається Загальними зборами Учасників Асоціації терміном на 5 роки.

-          керівники підприємств, установ і організацій - Учасників Асоціації - чисельністю, що визначається Зборами;

Виконавчий директор Асоціації.

Загальні збори також обирають Голову Ради Асоціації та трьох його заступників.

Рада Асоціації не має права втручатися в оперативну діяльність виконавчого органу Асоціації.

Рада Асоціації вирішує свої питання на засіданнях, які скликаються не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них приймає участь більшість членів Ради.

Позачергові засідання Ради скликаються на вимогу Голови Ради, будь-кого із її членів, Ревізійної комісії або виконавчого директора Асоціації.

Засідання Ради проводяться за місцезнаходженням Асоціації або в будь-якому іншому місці за вибором Ради.

Всі рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, і оформляються протоколом. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Ради є вирішальним.

Рішення Ради Асоціації можуть прийматись методом опитування в письмовій формі з використання засобів зв'язку.

Рада Асоціації самостійно розробляє і затверджує інші свої правила і процедури.

Голова Ради Асоціації:

- організовує роботу Асоціації;

- скликає засідання Ради Асоціації та головує на них;

- наділяє повноваженнями своїх заступників;

- звітує перед Зборами про результати діяльності Асоціації за період між Зборами;

- забезпечує зв'язки між філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами Асоціації, організовує роботу Асоціації з ними;

- забезпечує розробку проектів рішень керівних органів Асоціації та їх виконання.

На час відсутності Голови Ради Асоціації його обов'язки виконує один із заступників Голови Ради Асоціації.

Голова Ради Асоціації та його заступники не можуть бути посадовими особами і входити до штатного розпису працівників Асоціації, вони виконують свої обов'язки на громадських засадах і безоплатній основі.

Карта автомобільних доріг України державного значення

ПІДПРИЄМСТВА УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ

automagistralugshbu

jurimex uman
Офіційний юридичний партнер
 
Детальніше...